Fotovoltaika

Investujte do modernej elektrárne a zatiahnite ručnú brzdu elektromeru od vášho distribútora. Postaráme sa o kvalitnú, profesionálne nainštalovanú elektráreň a to za skvelú cenu.

Čo je fotovoltika a ako funguje?

Fotovoltika je technológia, ktorá premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu.

Fotoelektrický jav, ktorý prebieha vo fotovoltickom článku, premieňa slnečné svetlo na jednosmerný prúd a ten sa následne pomocou meniča napätia mení na striedavý prúd – taký, aký máte v zásuvke.

Vďaka tomu možno solárnu energiu využiť na napájanie všetkých elektrických zariadení vo vašej domácnosti.

Aká je návratnosť investície?

Obvyklá doba návratnosti investície do fotovoltického systému sa pohybuje od 6 do 11 rokov. Táto doba je však vždy individuálna a úzko súvisí so správnym návrhom elektrárne a správaním používateľa elektrárne.

Aby ste dosiahli čo najrýchlejšiu návratnosť investície a maximalizovali ekonomický zisk z vašej fotovoltickej elektrárne, je dôležité dodržať niekoľko základných pravidiel:

Veľkosť

Elektráreň by nemala byť predimenzovaná, pokiaľ nerátame s dramatickým zvýšením spotreby domácnosti, napríklad kúpou elektromobilu alebo inštaláciou klimatizácie.

Virtuálna batéria

Zriadenie virtuálnej batérie môže zabezpečiť okamžitú úsporu nákladov na elektrickú energiu na úrovni 20 – 40% oproti inštalácii, ktorá virtuálnu batériu nemá zriadenú.

Využitie prebytkov

Prebytky elektrickej energie je možné využiť na ohrev teplej vody, čo je vhodné najmä pre elektrárne, ktorých inštalovaný výkon výrazne prevyšuje energetické potreby objektu.

Čerpanie dotácie

Využitie dotácie na inštaláciu fotovoltickej elektrárne je ďalší podstatný faktor v rýchlosti návratnosti investície. Dotácia výrazne zníži obstarávaciu cenu elektrárne.

Spotreba vs. výroba

Prispôsobenie spotreby domácnosti výrobe elektrárne je kľúčové. Napríklad, ak domácnosť používa práčku v čase výroby elektrickej energie, môže ušetriť 100% nákladov na elektrinu potrebnú na pranie.

Aké typy elektrárni máme v portfóliu?

Po vyplnení formulára na našej webovej stránke Vám zašleme personalizovanú cenovú ponuku pre fotovoltickú elektráreň, ktorá bude najlepšie vyhovovať potrebám Vašej budovy. Naše portfólio obsahuje širokú škálu možností, zoradených do troch hlavných kategórií. Naším cieľom je nájsť a ponúknuť každému zákazníkovi optimálnu fotovoltickú elektráreň z každej kategórie.

ON-Grid / sieťová elektráreň

Sieťová fotovoltická elektráreň produkuje elektrickú energiu, ktorú následne dodáva do distribučnej sústavy.

Tento proces sleduje inteligentný vyučtovací elektromer, ktorý je inštalovaný správcom distribučnej sústavy. Jeho úlohou je  zaznamenávať množstvo spotrebovanej a vyrobenej energie v danom objekte. Elektromer pracuje na princípe 15-minútových cyklov, počas ktorých vykonáva súčet dodanej a odobratej energie. Výslednú hodnotu potom zaznamenáva pre účely vyúčtovania.

Sieťová elektráreň je ideálnou voľbou pre zákazníkov, ktorí neplánujú investovať do batériového úložiska. Tento typ elektrárne ponúka nižšiu počiatočnú investíciu  čo ju robí atraktívnou pre tých, ktorí hľadajú efektívne a ekonomicky dostupné riešenie.

Hybridná elektráreň bez batérii

Hybridná fotovoltická elektráreň v ON-Grid zapojení funguje podobne ako sieťová elektráreň – produkuje elektrickú energiu, ktorú následne distribuuje do elektrickej siete. Avšak, hybridná elektráreň je navrhnutá tak, aby bola pripravená na pridanie batériového úložiska v budúcnosti.

Tento typ elektrárne využíva špeciálny striedač a zariadenie na zohrievanie teplej vody z prebytočnej energie. Zapojenie je technicky náročnejšie a zahŕňa aj použitie smartmetra, ktorý riadi fungovanie striedača.

Hybridná elektráreň bez batérii je ideálna voľba pre zákazníkov, ktorí plánujú investovať do batériového úložiska v budúcnosti.

Hybridná elektráreň

Hybridná fotovoltická elektráreň je vybavená batériovým úložiskom do ktorého prioritne smeruje svoju výrobu. Ak je batéria plne nabitá, dodáva elektrickú energiu do distribučnej sústavy. V prípade, že spotreba objektu prevýši výrobu elektrárne, systém tento rozdiel dodáva z úložiska. Po skončení výroby je objekt zásobovaný z batérii až do ich vybitia.  

Jednou z unikátnych výhod je schopnosť fungovať aj počas výpadkov elektrickej energie. V takom prípade sa objekt odpojí od distribučnej sústavy a striedač vytvorí vlastnú, nezávislú sieť, ktorou napája spotrebiče.

Hybridná elektráreň je ideálna pre klientov, ktorí hľadajú flexibilnejšie riešenie a sú ochotní investovať väčšie prostriedky. Napriek vyššej počiatočnej investícii ponúka rovnakú dobu návratnosti ako sieťová elektráreň.

Administratíva

Inštalácia fotovoltickej elektrárne sa nezaobíde bez administratívnej činnosti.

Pre spustenie systému oslovujeme väčšinou tri inštitúcie. Poskytovateľa štátnych dotácií, distribútora elektrickej energie a dodávateľa elektrickej energie.

Časť úkonov vykonávajú naši pracovníci a časť zákazník. Nižšie nájdete podrobný prehľad schvaľovacieho procesu rozdelený na jednotlivé kroky:

Západné Slovensko / ZSDIS

 DAŇKO Energy – zákazník: Podanie žiadosti o vydanie dotácie na fotovoltické zariadenie.


DAŇKO Energy – zákazník: Vytvorenie zmluvy o dielo, udelenie splnomocnenia pre komunikáciu s distribučnou spoločnosťou, súhlas všetkých vlastníkov prípade pokiaľ sú na LV viacerí vlastníci a vystavenie zálohovej faktúry.  (0-7 dní)


Zákazník – DAŇKO Energy: Podpis a zaslanie dokumentov, úhrada zálohovej faktúry. (Splatnosť 7 dní)


DAŇKO Energy – zákazník: Pripravíme a odošleme elektronickú žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh do distribučnej spoločnosti. (0-7 dní)


Distribučná spoločnosť ZSDIS – zákazník: V prípade kladného stanoviska distribučná spoločnosť zašle zákazníkovi zmluvu o pripojení. Ak však existuje nejaký nesúlad, spoločnosť zašle zamietavé stanovisko s podrobným vysvetlením dôvodov. (0-31 dní)

V prípade zamietnutia pripojenia malého zdroja naša spoločnosť na základe zmluvy o dielo vráti zákazníkovi plnú sumu do 7 dní od doručenia stanoviska. 


Zákazník – Dodávateľ elektrickej energie ZSE: Zákazník navštívi najbližšie pracovisko ZSE, kde uzatvorí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchylku. O uzatvorení získa potvrdený dokument, ktorý nám pri inštalácii odovzdá.


DAŇKO Energy – zákazník: Montáž elektrárne.


Distribučná spoločnosť ZSDIS – zákazník: Distribučná spoločnosť do 10 dní vymení u zákazníka elektromer.


DAŇKO Energy – Distribučná spoločnosť: Odoslanie oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti.


Zákazník – Distribučná spoločnosť: Podpis zmluvy o prístupe a odoslanie späť do distribučnej spoločnosti.


Distribučná spoločnosť ZSDIS – zákazník: Zákazník obdrží od distribučnej spoločnosti zmluvy o prístupe.


DAŇKO Energy – URSO: Odošleme oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.


Zákazník – Dodávateľ elektrickej energie ZSE: Zákazník navštívi najbližšie pracovisko ZSE, kde zriadi virtuálnu batériu.

Stredné Slovensko / SSD

DAŇKO Energy – zákazník: Podanie žiadosti o vydanie dotácie na fotovoltické zariadenie.


DAŇKO Energy – zákazník: Vytvorenie zmluvy o dielo, udelenie splnomocnenia pre komunikáciu s distribučnou spoločnosťou a vystavenie zálohovej faktúry.  (0-7 dní)


Zákazník – DAŇKO Energy: Podpis a zaslanie dokumentov, úhrada zálohovej faktúry. (Splatnosť 7 dní)


DAŇKO Energy – zákazník: Pripravíme a odošleme elektronickú žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh do distribučnej spoločnosti. (0-7 dní)


Distribučná spoločnosť SSD – zákazník: V prípade kladného stanoviska distribučná spoločnosť zašle zákazníkovi zmluvu o pripojení. Ak však existuje nejaký nesúlad, spoločnosť zašle zamietavé stanovisko s podrobným vysvetlením dôvodov. (0-31 dní)

V prípade zamietnutia pripojenia malého zdroja naša spoločnosť na základe zmluvy o dielo vráti zákazníkovi plnú sumu do 7 dní od doručenia stanoviska. 


Zákazník – Dodávateľ elektrickej energie SSE: Zákazník navštívi najbližšie pracovisko SSE, kde uzatvorí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchylku. O uzatvorení získa potvrdený dokument, ktorý nám pri inštalácii odovzdá.


DAŇKO Energy – zákazník: Montáž elektrárne.


DAŇKO Energy – Distribučná spoločnosť: Oznámenie o termíne spustenia systému do distribučnej spoločnosti.


DAŇKO Energy – Distribučná spoločnosť: Odoslanie oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti.


Zákazník – Distribučná spoločnosť: Podpis zmluvy o prístupe a odoslanie späť do distribučnej spoločnosti.


Distribučná spoločnosť VSD – zákazník: Distribučná spoločnosť do 10 dní vymení u zákazníka elektromer.


Distribučná spoločnosť VSD – zákazník: Zákazník obdrží od distribučnej spoločnosti zmluvy o prístupe.


DAŇKO Energy – Distribučná spoločnosť, URSO: Odošleme oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.


Zákazník – Dodávateľ elektrickej energie SSE: Zákazník navštívi najbližšie pracovisko SSE, kde zriadi virtuálnu batériu.

Východné Slovensko / VSD

DAŇKO Energy – zákazník: Podanie žiadosti o vydanie dotácie na fotovoltické zariadenie.


DAŇKO Energy – zákazník: Vytvorenie zmluvy o dielo, udelenie splnomocnenia pre komunikáciu s distribučnou spoločnosťou a vystavenie zálohovej faktúry.  (0-7 dní)


Zákazník – DAŇKO Energy: Podpis a zaslanie dokumentov, úhrada zálohovej faktúry. (Splatnosť 7 dní)


DAŇKO Energy – zákazník: Pripravíme a odošleme elektronickú žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh do distribučnej spoločnosti. (0-7 dní)


Distribučná spoločnosť VSD – zákazník: V prípade kladného stanoviska distribučná spoločnosť zašle zákazníkovi zmluvu o pripojení. Ak však existuje nejaký nesúlad, spoločnosť zašle zamietavé stanovisko s podrobným vysvetlením dôvodov. (0-31 dní)

V prípade zamietnutia pripojenia malého zdroja naša spoločnosť na základe zmluvy o dielo vráti zákazníkovi plnú sumu do 7 dní od doručenia stanoviska. 


Zákazník – Dodávateľ elektrickej energie VSE: Zákazník navštívi najbližšie pracovisko VSE, kde uzatvorí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchylku. O uzatvorení získa potvrdený dokument, ktorý nám pri inštalácii odovzdá.


DAŇKO Energy – zákazník: Montáž elektrárne.


DAŇKO Energy – zákazník: Zaslanie revíznej správy a projektovej dokumentácie do distribučnej spoločnosti. (7- 21 dní)


Distribučná spoločnosť VSD – zákazník: Zákazník obdrží od distribučnej spoločnosti zmluvy o prístupe.


Zákazník – Distribučná spoločnosť: Zákazník zmluvy o prístupe podpíše a odošle späť do distribučnej spoločnosti.


Distribučná spoločnosť VSD – zákazník: Distribučná spoločnosť do 10 dní vymení u zákazníka elektromer.


DAŇKO Energy – Distribučná spoločnosť, URSO: Odošleme oznámenia o prevádzke do distribučnej spoločnosti a oznámenie o začatí prevádzky malého zdroja na URSO.


Zákazník – Dodávateľ elektrickej energie VSE: Zákazník navštívi najbližšie pracovisko VSE, kde zriadi virtuálnu batériu.

Často kladené otázky

Aká je aktuálna výška štátnej dotácie?

Momentálne očakávame zverejnenie detailov nového programu štátnych dotácií pre fotovoltické elektrárne. Predpokladá sa, že výška poskytnutej podpory bude vyššia než v minulosti. Konkrétnejšie informácie budú dostupné v septembri 2023.

Čo je virtuálna batéria a ako funguje?

Virtuálna batéria je služba, ktorá umožňuje vlastníkom fotovoltických systémov efektívne využívať energiu, ktorú ich systémy vyrábajú. Táto služba funguje tak, že prebytočnú energiu, ktorú fotovoltický systém vyrobí počas dňa (keď je spotreba obvykle nižšia), „ukladá“ do virtuálnej batérie. Energia sa potom môže využiť v čase, keď je spotreba vyššia než výroba, napríklad počas večera.

Virtuálna batéria je akýsi „úložný priestor“ pre elektrickú energiu, ktorý umožňuje jej efektívnejšie využitie. Služba je dostupná pre nové aj existujúce fotovoltické systémy a je možné ju používať na celom Slovensku.

Pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny. Ukladanie elektriny do virtuálnej batérie je spoplatnené fixným mesačným poplatkom za využívanie služby. Poplatok sa líši v závislosti od veľkosti využívanej kapacity a pohybuje sa od 2€ do 8€.

Virtuálna batéria je efektívny a ekonomický spôsob, ako maximalizovať výhody fotovoltických systémov a zároveň minimalizovať náklady na elektrickú energiu.

Funguje výroba aj keď nie je slnečné počasie?

Áno, fotovoltické elektrárne sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj v oblačných alebo zamračených dňoch. Intenzita výroby je síce nižšia ako pri priamom slnečnom svetle, ale aj difúzne svetlo, ktoré preniká cez oblaky, dokáže vyrábať elektrickú energiu. Je dôležité si uvedomiť, že výroba elektriny je priamo úmerná intenzite a množstvu slnečného svetla, ktoré dopadá na solárne panely. 

Pre maximalizáciu ziskov v prechodnom alebo zimnom období je vhodné zvoliť elektráreň s väčším počtom panelov.

Ako funguje inteligentný elektromer?

Inteligentný merací systém, známy aj ako IMS, je pokročilý elektromer, ktorý sleduje a zaznamenáva množstvo spotrebovanej a vyrobenej elektriny. Vďaka integrovanému GSM modulu umožňuje diaľkový odpočet a poskytuje možnosť sledovať údaje online v 15-minútových intervaloch.

Fotovoltické elektrárne väčšinou pracujú pre lepšie rozloženie výkonu v synchrónnom režime, čo znamená, že výkon dodávaný do siete je rovnomerne rozložený medzi tri fázy. Spotreba v domácnosti sa môže líšiť v závislosti od zaťaženia jednotlivých fáz, ale IMS berie do úvahy celkovú vyrobenú a spotrebovanú energiu na všetkých fázach. Ak je v priebehu zúčtovacieho 15-minútového cyklu vyrobená energia väčšia alebo menšia ako spotrebovaná, elektromer zaznamenáva len rozdiel medzi týmito hodnotami.

Ako príklad uvádzame výpočet elektromera počas 15-minútového zúčtovacieho cyklu:

Výroba na fázach L1, L2 a L3 je rovnaká a dosahuje 1,52 kWh na každej fáze, čo znamená celkovú výrobu 4,56 kWh.

Spotreba na fázach L1, L2 a L3 je 0,6 kWh, 1,2 kWh a 1,5 kWh, čo dáva celkovú spotrebu 3,3 kWh.

Rozdiel medzi výrobou a spotrebou je 1,26 kWh, ktorý elektromer zaznamená ako dodávku do siete. Táto dodávka je uložená do virtuálnej batérie.

Aký je rozdiel medzi distribútorom a dodávateľom elektrickej energie?

Distribútor elektrickej energie je spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje fyzickú infraštruktúru – teda elektrické vedenia, transformátory a iné zariadenia – potrebné na prenos elektrickej energie od miesta výroby k spotrebiteľom. Distribútori sú zodpovední za udržiavanie tejto infraštruktúry, za jej modernizáciu a za riešenie porúch. Na Slovensku existujú tri distribučné spoločnosti – Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., a Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ elektrickej energie na druhej strane je spoločnosť, ktorá predáva elektrickú energiu spotrebiteľom. Dodávatelia môžu vyrábať elektrickú energiu (napríklad v elektrárňach, ktoré vlastnia), alebo ju môžu nakupovať od iných výrobcov. Dodávatelia sú tiež zodpovední za fakturáciu spotrebiteľov za spotrebovanú elektrickú energiu. Na Slovensku pôsobí viacero dodávateľov elektrickej energie, vrátane Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Takže zjednodušene povedané, distribútor elektrickej energie je ten, kto zabezpečuje, že elektrická energia sa dostane od miesta výroby k spotrebiteľovi, zatiaľ čo dodávateľ elektrickej energie je ten, kto predáva túto energiu spotrebiteľovi.

Aká orientácia strechy je vhodná na inštaláciu fotovoltiky?

Ideálna orientácia strechy pre inštaláciu fotovoltických panelov je juh. Táto orientácia umožňuje maximálne využitie slnečného žiarenia počas celého dňa. Avšak, aj strechy orientované na východ alebo západ môžu byť stále veľmi efektívne, hoci môžu produkovať mierne menej energie ako južne orientované strechy. 

Je ekonomicky výhodné investovať do batérií?

Batérie, ktoré inštalujeme, majú záručnú dobu 10 rokov alebo 6000 cyklov. Cyklus je definovaný ako vybitie batérie na 10% a jej opätovné nabitie na 100%. Po zohľadnení ceny batérie môžeme konštatovať, že investícia do batérie sa vráti na konci záručnej doby batérie.

Pri tomto výpočte vychádzame z predpokladu, že cena za kilowatthodinu (kWh) je 0,16€. Je však dôležité si uvedomiť, že táto cena pravdepodobne nebude konštantná po celú dobu životnosti batérie. Je veľmi pravdepodobné, že cena elektrickej energie výrazne porastie.

Čím vyššia bude cena elektrickej energie a distribúcie, tým rýchlejšie sa investícia do batérie vráti. Z investičného hľadiska je teda nákup batérie krokom, ktorý poskytuje ochranu investovaných prostriedkov pred infláciou. Po splatení investície, batéria navyše vygeneruje určitý zisk.

Aké sú značky komponentov, s ktorými pracujeme?

Fotovoltické panely

Inštalujeme panely rôznych popredných značiek. Najbežnejšie inštalované panely sú JaSolar, CanadianSolar a Longi. Výkon inštalovaných panelov je 450 – 460 Wp

Menič napätia

Meniče SolaX sú výnimočné svojou spoľahlivosťou, vysokou účinnosťou a pokročilými technológiami, ktoré zabezpečujú optimálnu prevádzku. Sú vybavené inteligentnými funkciami pre sledovanie a riadenie výroby, čo umožňuje užívateľom mať plnú kontrolu nad ich fotovoltickým systémom. 

Kabeláž

Kabeláž vo vonkajšom prostredí vyhotovujeme UV odolnými vodičami. UV odolnosť a dvojitá izolácia zabezpečí, že kábel nebude poškodený zubom času a ani mechanickým vplyvom. Kabeláž na AC strane meniča napätia realizujeme gumeným, pleteným vodičom.

Káblové trasy

Káblové trasy realizujeme pomocou UV odolnej chráničky, plastovej nehorľavej chráničky a kovového žľabu.

Konštrukcia

Používame hliníkovú konštrukciu, ktorú upíname na antikorové držiaky alebo vruty. Vruty pre plechové krytiny sú vybavené EPDM gumovým tesnením. Pri inštalácii na škridlové strechy jednotlivé tašky brúsime tak, aby nebola taška nadvihovaná konzolou.

Pre rovné strechy používame zavetrenú konštrukciu od nemeckej firmy Renusol.

Prepäťová ochrana

Naše meniče sú vybavené integrovanou prepäťovou ochranou typu II na vstupnej (DC) aj výstupnej (AC) strane. Táto ochrana je navrhnutá tak, aby chránila elektrické zariadenia pred prepätím, ktoré môže vzniknúť napríklad pri búrkach alebo iných náhlych zmenách v elektrickej sieti. 

Pre ešte lepšiu ochranu inštalujeme na DC strane externé prepäťové ochrany typu II.

Konektory

Používame kvalitné konektory Stäubli, ktoré lisujeme originálnym náradím.

Riadenie pretokov do siete

Pre riadenie pretokov elektrárni používame väčšinou WATTROUTER od výrobcu Solar Controls. Pri hybridných elektrárniach štandardne inštalujeme zariadenie, ktoré pomáha využívať pretoky elektrárne – AdapterBox.

Rozvádzače

Rozvádzače ktoré inštalujeme majú ochranu IP65. Na všetky káblové vstupy a výstupy inštalujeme káblové vývodky pre zaistenie ochrany.

Inštalácia

Realizácia inštalácie elektrárne prebieha v čo najkratšom možnom čase po jej schválení distribučnou spoločnosťou. Vďaka tomu, že všetky potrebné komponenty máme buď priamo na sklade alebo u našich dodávateľov, môžeme začať s inštaláciou bez zbytočných omeškaní. Na miesto prichádzajú traja naši technici skoro ráno, z ktorých dvaja pracujú na streche a jeden pripravuje elektroinštaláciu. Celý proces inštalácie trvá od 1 do 3 dní.

Ak je možné pristúpiť k objektu autom, využívame montážnu plošinu, ktorá nám uľahčuje inštaláciu a minimalizuje riziko zranenia alebo poškodenia majetku.

Kvalita komponentov

Inštalujeme iba tie zariadenia a komponenty, ktorým plne dôverujeme. Naším cieľom nie je šetriť na materiáloch za účelom zvýšenia zisku firmy. Naopak, chceme, aby naši zákazníci boli s našimi službami plne spokojní a považovali nás za kvalitnú inštalačnú firmu, ktorú radi odporučia.

Servis elektrárne

Náš klient je pre nás rovnako dôležitý pred realizáciou ako po realizácii zákazky. Inštalujeme elektrárne, ktoré sú spojené s externým serverom, čo nám umožňuje vzdialený dohľad a prípadné úpravy nastavení na diaľku. Každú našu elektráreň na týždennej báze kontrolujeme a zisťujeme či sa nevyskytol nejaký problém, ktorý je potrebné riešiť.

Odbornosť pracovníkov

Naše partie sa skladajú zo špičkových elektrikárov s potrebnou kvalifikáciou a certifikáciou inštalatérov fotovoltických systémov. Na všetky inštalované technológie sú školení a poznajú slabé miesta fotovoltaických elektrárni. Nepracujeme na kvantitu ale na kvalitu a pre to si na spolupracovníkoch zakladáme.

Cenová kalkulácia

Po vyplnení nižšie uvedeného formulára vám zašleme detailnú cenovú kalkuláciu. Ak s ponukou súhlasíte, dohodneme si obhliadku vášho objektu. Počas tohto stretnutia uzavrieme zmluvu o dielo a dohodneme sa na predbežnom termíne realizácie, ktorý závisí od aktuálnej dostupnosti našich technikov. 

Práce nad rámec cenovej kalkulácie

V prípade, že sa pri osobnej obhliadke zistí, že pre správne a bezpečné fungovanie systému  je nutné realizovať práce nad rámec cenovej ponuky, technik tieto práce pri obhliadke nacení.

Jedná sa napríklad o  realizáciu uzemnenia nakoľko nehnuteľnosť nemá svoje uzemnenie, rozdelenie sústavy z TN-C na TN-S, prerábanie hlavného rozvádzača prípadne inštalovanie nového domového rozvádzača v sústave TNC-S, prerábanie elektromerového rozvádzača pretože obsahuje nekompatibilný HDO prímač s inteligentným elektromerom alebo PEN vodič sa nenachádza v plombovanej časti a podobne.

Cena elektrárne

Cena fotovoltickej elektrárne je závislá na niekoľkých faktoroch, medzi ktoré patrí typ elektrárne, jej veľkosť, oblasť inštalácie a tiež konkrétny distribútor elektrickej energie.

  • ON-Grid – Sieťová elektráreň: 986€/kW – 1.546€/kW
  • Hybridná elektráreň bez bátérie: 1.161€/kW – 1.791€/kW
  • Hybridná elektráreň s batériou: od 1.562€/kW
Ponúkame elektrárne pre rodinné domy od výkonu 3,68 kW až po 11,96 kW a bateriové úložiská od 5,8 kWh po 23,2 kWh.

Ak máte záujem o cenovú ponuku pre všetky tri typy fotovoltických elektrární, vyplňte nižšie uvedený formulár.

Mám záujem o bezplatné vypracovanie cenovej ponuky na fotovoltaickú elektráreň

Fotovoltaika

Odoslaním formulára udeľujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov spoločnosti ORPEL s.r.o. za účelom vytvorenia ponuky fotovoltického systému. Súhlas je dobrovoľný, je poskytovaný na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný.